top of page
opt_404A1040.jpg

Privacy Statement

PMU company

Privacy Statement

 

PMU company, gevestigd Oud-Loosdrechtsedijk 188-6, 1231 NG Loosdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

• W: www.pmucompany.nl

• E: info@pmucompany.com

• T: 0646204094

• S.S.H. Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van PMU c. Zij is te bereiken via info@pmucompany.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PMU company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

PMU company verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:

• Informatie over uw gezondheid.

• Onze website en/of heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pmucompany.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken

PMU company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling.

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• PMU company analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

• PMU company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

• PMU company is wettelijk verplicht om op basis van het Warenwetbesluit tatoeëren dat is opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en de verleende GGD-vergunning naar specifieke gegevens over uw gezondheid te informeren via het informed consent. U verklaart met dit informed consent geïnformeerd te zijn over risico’s die bestaan ten aanzien van het zetten van permanente make-up in combinatie met eventuele aandoeningen die betrekking hebben op uw gezondheid. Ook biedt het PMU company de mogelijkheid om te beoordelen of er sprake van een contra-indicatie is waardoor u geen permanente make-up kunt laten zetten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PMU company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMU company) tussen zit. 

Het informed consent wordt door u online ingevuld voor de eerste afspraak en wordt online bewaard. Uw persoonsgegevens, zoals uw naam en telefoonnummer worden in ons geautomatiseerde Sarasalonsoft onlineboekingssysteem opgeslagen, zodat uw afspraken in het systeem genoteerd kunnen worden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PMU company bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij PMU company. Als u besluit geen klant meer te willen zijn, dan verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. Als u vijf jaar niet meer terug bent geweest voor een nabehandeling dan verwijderen en vernietigen wij uw gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

• PMU company verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

• PMU company geeft uitsluitend inzage aan de GGD in informed consent, als de GGD daar bij een GGD-keuring naar vraagt. De GGD verzamelt deze gegevens niet, de GGD controleert alleen of de juiste informatie wordt verstrekt en of de juiste vragen ten aanzien van uw gezondheid worden gesteld. Dit laatste is om te na te gaan of op basis van juiste informatieverzameling beoordeeld wordt of er verhoogde risico’s of contra-indicaties bestaan ten aanzien van het laten zetten van permanente make-up.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PMU company gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMU company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pmucompany.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PMU company wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PMU company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pmucompany.com.

bottom of page