top of page

Algemene voorwaarden

Permanente make-up - beauty - Laser behandelingen - IQ pigment remover

Algemeen:

·       Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder tarief, aanbieding, behandeling en transactie tussen PMU company en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. 

·       Zodra cliënt een afspraak heeft ingepland bij PMU company gelden automatisch alle algemene voorwaarden die genoemd zijn op de site van PMU company.

 

Afspraken:

·      De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan PMU company doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PMU company 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende tarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 20,00.

·       Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

·       Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag PMU company de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.

·       Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan PMU company de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen. 

-       Wanneer de cliënt zelf een afspraak boekt via de online boeken knop, gelden de algemene voorwaarden zoals vermeldt op de site van PMU company.

-       Wanneer de cliënt een afspraak heeft geboekt via de online boeken knop of via elke andere manier van boeken van een afspraak, wordt er tijd vrijgehouden voor cliënt. Wanneer cliënt op de dag en het tijdstip van de afspraak in de salon is,  en dan besluit de behandeling niet te willen laten uitvoeren, berekend PMU company 50% van het honorarium van de behandeling tot € 100,00 en boven de € 100,00 wordt het volledige bedrag berekend.

·      Wanneer cliënt uit eigen verzoek een afspraak verplaats wordt er tijd vrijgehouden. Wanneer cliënt vaker dan 1 keer zelf de afspraak verplaatst en dan alsnog annuleert zullen er kosten in rekening gebracht worden voor de keren dat er tijd vrij gehouden is. Incl. het intake gesprek waar niet voor betaald hoefde te worden, omdat er een behandeling geboekt werd.

·       Een intake gesprek kost € 20,00. Wanneer er een afspraak geboekt wordt die betrekking heeft op permanente make-up zal dit van de prijs van de behandeling afgetrokken worden. Met uitzondering op welke aanbiedingen dan ook. Daar geldt de prijs voor het intake gesprek en de prijs van de aanbieding.

·       Door nogal wat annuleringen op korte termijn, en de grote gaten in mijn agenda, ben ik genoodzaakt 35% van de totale behandelprijs als voorschot te vragen. Om er zo zeker van te zijn dat de cliënt komt op de afgesproken tijd en datum. het voorschot wordt uiteraard verrekend op de dag van de behandeling. het voorschot zal op de dag van het inboeken als een factuur per mail verstuurd worden.

Verantwoording en eigen risico:

·       Alle opdrachten van cliënt aan PMU company worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

·       Door opdracht te geven aan PMU company verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

·       Door opdracht te geven aan PMU company tot het aanbrengen van permanente make-up – beauty verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

·       Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up – beauty te laten aanbrengen weloverwogen is.

·       Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

Aansprakelijkheid:

·       Cliënt geeft een opdracht aan PMU company, hierbij verklaart PMU company dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. PMU company kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken. 

·       Ondanks dat PMU company haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in géén geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

·       Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden bij permanente make up – beauty tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling voor permanente make up – beauty dienen binnen 4 tot 6 weken na de eerste behandeling plaats te vinden (PMU wordt in de meeste gevallen in 2 sessies gezet). Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

·       Wanneer buiten de macht van PMU company om niet voldaan kan worden dat de tweede behandelingen tussen de 4 en 6 weken kan plaatsen vinden, en er wel een derde behandeling nodig is zullen de kosten hiervoor door cliënt betaald moeten worden.

·       Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl PMU company dit (medisch) niet verantwoord vind mag PMU company deze nabehandeling weigeren.

·       Wanneer cliënt de tweede afspraak zelf afzegt en de tweede behandeling daardoor buiten de 4 tot 6 weken valt, mag hiervoor een derde behandeling berekend worden.

·       PMU company is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is de PMU company niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

·       PMU company is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up – beauty, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

·       Voor het geval PMU company aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door de PMU company voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

·       Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede PMU company ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

·       In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 

Betaling:

·       PMU company vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd. 

·       De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen. Dit kan contant per bankoverschrijving of pin.

 

Garantie:

·       PMU company gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

·       PMU company is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

 

Beschadiging en diefstal:

·       PMU company heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. 

·       PMU company meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

 

Klachten:

·       Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van PMU company en de behandelende specialiste. PMU company zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

 

Recht: 

·       Op elke overeenkomst tussen de PMU company en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 

·       PMU company is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook / Instagram zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De shop is GGD goedgekeurd in juli 2020

Algemene voorwaarden: Diensten
Algemene voorwaarden: Contact
bottom of page